СТРАЗЫ "Сфинкс" Swarovski 2208/4, Crystal White Hotfix